TouchScreen Kiosk - Leomps Company

Search
Go to content

Main menu:TOUCH Screen & Kiosk

ราคำนึงถึงการงานประชาสัมพันธ์ และพรีเซ็นต์เทชั่น ที่ในปัจจุบันนี้มีบทบาทสำคัญ นอกจากจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ต่อองค์กร ห้างร้าน แล้ว Kiosk &Touch Screen ยังต้องช่วยเพิ่มยอดขายสินค้า ส่งเสริมการขาย และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ด้วยความประทับใจและการสื่อสารที่ชัดเจน รวดเร็วแม่นยำ

ราให้การจัดทำ ด้วย Solution ตั้งแต่การจัดทำ ระบบพรีเซ็นต์ Touch Screen และการออกแบบและติดตั้งตู้ประชาสัมพันธ์ โดยการออกแบบ รูปลักษณ์ของตู้ประชาสัมพันธ์ (Kiosk) ให้เหมาะสมกับประเภทสินค้า และพื้นที่ใช้สอยอย่างลงตัว


ประเภทของตู้ประชาสัมพ์ Kiosk information

 • แบบตู้ติดตั้ง Touch Screen

 • แบบตู้ติดตั้ง Toush Screen พร้อมส่วนพื้นที่ขาย

 • แบบรถลาก หรือรถพ่วงขนาดเล็ก
Kiosk Information
...
เพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่าย
ส่งเสริมภาพลักษณ์ สร้างความน่าเชื่อถือ
ด้วยตู้ประชาสัมพันธ์ ( Kiosk Information )
ตู้ประชาสัมพันธ์ เป็นเสมือนหนึ่งตัวแทนของบริษัท องค์กร ของท่าน ที่มีข้อมูลของหน่วยงาน ข้อมูลสินค้า ข้อมูลการบริการ และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของท่าน
ตู้ประชาสัมพันธ์จะช่วยในการสื่อหรือแนะนำข้อมูลต่างๆ นี้ให้กับทุกๆ คน ได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพอย่างคงที่

ซึ่งการใช้ตู้ประชาสัมพันธ์ จะช่วยเสริมด้านการบริการสำหรับผู้มาติดต่อหรือประชาชนทั่วไป ได้เร็วและดีที่สุด หากเทียบกับการใช้พนักงาน ที่อาจมีข้อกำจัดในการบริการหรือตอบข้อซักถาม และยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ สร้างความน่าเชื่อถือได้เป็นอย่างดีเหตุผลสำคัญที่ต้องใช้ระบบตู้ประชาสัมพันธ์ (Kiosk Infromation)

 • สะดวก - เพียงวางนิ้วที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ต้องการทราบข้อมูล ข้อมูลก็จะปรากฏหน้าจอตามที่ต้องการ
 • รวดเร็ว - สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการทราบได้ทันที
 • ลดงานของหน่วยงาน - ไม่ต้องเสียเวลาในการค้นหาข้อมูล สามารถโอนข้อมูลไปที่ตู้ Kiosk Information ได้ทันที
 • ประหยัด - เนื่องจากไม่ต้องจ้างคนเป็นจำนวนมากมาคอยตอบคำถามหรือข้อมูลซ้ำซาก
 • คุณค่าทางเศรษฐกิจ - เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ตัดปัญหาการให้บริการข้อมูลซ้ำซากโดยใช้ตู้ Kiosk Information
 • บริหารข้อมูลง่าย - ต่อเป็นระบบ Network ได้หลายๆเครื่อง โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร ์Server เครื่องเดียว โดยผ่านระบบ LAN


ประโยชน์ที่จะรับจากการใช้งาน Kiosk Information

 • สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ ด้วยระบบที่ถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยำ

 • ช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำงาน เนื่องจากพนักงานไม่ต้องมาคอยตอบคำถามซ้ำๆ

 • ลดค่าใช้จ่ายในการบริหารเวลา เนื่องจากลดงานของหน่วยงานหรือแผนกที่รับผิดชอบ

 • เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการทำงานที่รวดเร็ว

 • สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในกับหน่วยงานหรือองค์กรระบบตู้ประชาสัมพันธ์(Kiosk Information) เหมาะสำหรับ หน่วยงานราชการ, โรงงานอุตสาหกรรม, ร้านอาหาร , ภัตตาคาร, โรงเรียน , มหาวิทยาลัย, ธนาคารและบริษัทหลักทรัพย์

 • ช่วยเพิ่มยอดขาย จากการที่สามารถช่วยในการค้นหาและแสดงภาพสินค้าพร้อมรายละเอียดได้อย่างทันที สำหรับ บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า ที่มีรายการสินค้าจำนวนมาก

   
   

Touch Screen

เทคโนโลยีของ Touch screen จะใช้การสัมผัสที่ผิวหน้าจอ (interface) แทนการใช้ mouse กับเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นเอง โดยการสัมผัสหน้าจอ สามารถใช้นิ้วมือหรือวัสดุอะไรก็ได้ สัมผัสลงไปบนผิวหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ เลือกและคลิก เช่นเดียวกับการใช้ mouse

การทำงานของ Touch screen จะอาศัยการเซ็นเซอร์ ตรวจจับการสัมผัสของแผงควบคุม ที่ทำหน้าที่รับสัญญาณ ประมวลผลพิกัดสัมผัสสุดท้าย

ดังนั้นเทคโนโลยีของ Touch screen ในแบบต่างๆ จึงมีความแตกต่างกัน เราจึงควรเลือกดู Touch screen ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ วัสดุผิวสัมผัส, การประมวลผลพิกัด, รูปแบบการใช้งาน รวมทั้งขนาดของ monitor เพื่อให้เหมาะสม และตรงกับลักษณะการใช้งานได้อย่างคุ้มค่า

1. Resistive

คุณสมบัติ
Touch Screen แบบ Resistive จะประกอบด้วย เลเยอร์ด้านบนที่ยืดหยุ่น และเลเยอร์ด้านล่างที่อยู่บนพื้นแข็ง คั่นระหว่าง 2 เลเยอร์ด้วยเม็ดฉนวน ซึ่งทำหน้าที่แยกไม่ให้ด้านในของ 2 เลเยอร์สัมผัสกัน เพราะด้านในของ 2 เลยอร์นี้ จะเคลือบด้วยสารตัวนำไฟฟ้า ที่มีคุณสมบัติโปร่งแสง ในเวลาจะมีการปล่อยกระิแสที่เลเยอร์สารตัวนำ และเมื่อคุณกดที่ Touch Screen จะทำให้วงจร 2 เลเยอร์ต่อถึงกัน จากนั้นวงจรควบคุมก็จะคำนวณค่ากระแสไฟฟ้า ซึ่งจะแตกต่างไปตามตำแหน่ง ที่สัมผัส เมื่อคำนาณค่ากระแสตามแนวตั้งและแนวนอน ก็จะได้ตำแหน่งที่สัมผัสบนหน้าจอ

ความเหมาะสมใช้งาน
เทคโนโลยี Resistive ถือว่าเป็นแบบที่ประหยัดและเหมาำะกับการใช้งานประเภทต่างๆ ได้กว้างขวาง เช่ีน ร้านอาหาร ร้านค้าที่ใช้เครื่อง POS งานควบคุมทางด้านอุตสาหกรรม รวมทั้งใช้ในอุปกรณ์พกพาอย่าง PDA, Mobile เป็นต้น

จุดเด่น
 • ราคาไม่แพง
 • สามารถใช้อะไรสัมผัสก็ได้
 • หาตำแหน่งที่สัมผัสได้ละเอียด
 • กินไฟน้อย2. Capacitive

คุณสมบัติ
เทคโนโลยี Capacitive มีคุณสมบัติที่โดดเด่นทั้งความทนทานความโปร่งแสงมักเป็นที่นิยมใน Application ประเุภท เกมส์ Entertrainment ATM, Kiosk อุปกรณ์ทางอุตสาหกรรม และ POS

ความเหมาะสมใช้งาน
โึครงสร้างของ Touch Screen แบบ Capacitive นั้นประกอบด้วยแผ่นแก้วเึคลือบผิวด้วยอ็็อกไซด์ของโลหะแบบโปร่งแสง เมื่อถึงเวลาการใช้งานก็จะมีการป้อนแรงดันไฟฟ้าที่มุมทั้วสี่ของ Touch Screen เพื่อสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ความเข้มสม่ำเสมอตลอดทั่วทั้งแผ่น ผู้ใช้จะต้องใช้นิ้วมือเปล่าๆสัมผัสที่จอเพื่อดึงกระแสจากแต่ละมุมที่ให้แรงดัน ตกลง จากนั้นแผงวงจรควบคุมก็จะคำนวณเป็นตำ้เหน่งที่สัมผัสได้

จุดเด่น
 • มีความคมชัด
 • แสงจากหน้าจอสามารถผ่านออกมาได้ ภาพจึงชัด
 • หาตำแหน่งที่สัมผัสได้ละเอียด3. Infared

คุณสมบัติ
เทคโนโลยีนี้ทำงานโดยการตรวจจับแสง ดังนั้นแทนที่จะมีแผ่นแก้วอยู่หน้าจอเหมือนกับเทคโนโลยีอื่น แต่จะทำเป็นกรอบแทน ภายในกรอบจะมีแผงของแหล่งกำเหนิดแสงที่เรียกว่า LED ที่ด้านหนึ่งพร้อมกับตัวตรวจจับแสงที่ด้านตรงข้ามกัน จึงเป็นเสมืิอนกริดของ ลำแสงทั่งจอ เมื่อมีวัตถุใดสัมผัสก็จะไปตัดลำแสงไม่ให้ผ่านไปถึงตัวตรวจจับแสง ทำให้แผงควบคุมสามารถทราบตำแหน่งพิกัดสัมผัสได้

ความเหมาะสมใช้งาน
Touch Screen แบบ Infared จะถูกใช้งานในจอแสดงผลขนากใหญ่ในสถาบันการเงินและทางการทหาร

จุดเด่น
 • แสงผ่านได้ 100% เนื่องจากไม่มีอะไรมาบังหน้าจอ
 • มีความแม่นยำสูง
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu