ผลงานสำคัญที่ผ่านมา - Leomps Company

Search
Go to content

Main menu:


โครงการอบรมเชิิงปฏิบัติการเรื่อง
"การวิจัยเครือข่ายนวัตกรรม" ครั้งที่1
จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษาและี่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อบ่มเพาะนักประดิษฐ์รุ่นใหม่
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2551  ร่วมบรรยายเรื่องการสร้างภาพ 3มิติและงาน Animation
โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต


อบรมวิธีใช้โปรแกรมชุดผลิตสื่อมัลติมีเดีย Website Multimedia
คณะครูอาชีวศึกษา จำนวน 15 วิทยาลัย ทั่วประเทศ
 การอบรม ที่ สำนักพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวะศึกษา
 
MOU ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
 งาน Thai land Animation and Multimedia
 
งาน อาชีวะสร้างชาติ
 

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu