ผลงานสำคัญที่ผ่านมา - IT Media Marketing

IT Marketing
Tel.02-932 8751, 02-107-8674, 085-919-0888
@it7Days
Go to content

Main menu:

เกี่ยวกับเรา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
"การวิจัยเครือข่ายนวัตกรรม" ครั้งที่1
จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษา
และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อบ่มเพาะนักประดิษฐ์รุ่นใหม่
ร่วมบรรยายเรื่องการสร้างภาพ 3 มิติ และงาน Animation
โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต


อบรมวิธีใช้โปรแกรมชุดผลิตสื่อมัลติมีเดีย
Website Multimedia
คณะครูอาชีวศึกษา จำนวน 15 วิทยาลัย ทั่วประเทศ
 การอบรม ที่ สำนักพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
การใช้โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
 
MOU ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
 งาน Thailand Animation and Multimedia
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ด้วยแนวคิดธีม " Digital Kids & คิด  พ่อแม่คิด ลูกลงมือทำ"

ส่งเสริมให้เยาวชนเป็นนักคิดนักประดิษฐ์ อย่างสร้างสรรค์
และเกิดความรักสามัคคีจากครอบครัว ส่งผลให้สังคมเข้มแข็ง
 
งาน อาชีวะสร้างชาติ
เพื่อส่งเสริมการคิดการออกแบบให้แก่นักเรียน นักศึกษา สถาบันอาชีวะ
โดยการถ่ายทอดการสร้างชิ้นงาน 3 มิติ
 

@it7Days
Tel.02-932 8751, 02-107-8674, 085-919-0888
Back to content | Back to main menu